Reactie GOCA Vlaanderen op de recente journalistieke berichtgeving over de autokeuring in Vlaanderen.

Recent publiceerden VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws een tweedelige reportage over de autokeuring in Vlaanderen. Als sectorfederatie voor de autokeuring vinden we het bijzonder jammer dat de eerder tendentieuze berichtgeving veel feitelijke onjuistheden bevat. We zijn er ons uiteraard van bewust dat niemand voor het plezier naar de autokeuring komt, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de journalist de keuringsondernemingen bewust in een negatief daglicht wil plaatsen.

Met deze brief willen we graag enkele punten verduidelijken.

Vooreerst zijn we niet blind voor de terugkerende thema’s uit de klachten. Elke klacht is er één te veel en we zijn dan ook van oordeel dat er gepast gevolg aan moet gegeven worden. Intens overleg tijdens de zomer met de minister en onze toezichthoudende overheid heeft ertoe geleid dat een hele reeks acties werden en nog zullen worden uitgerold.

Met het oog op het verhogen van de klanttevredenheid werden onder meer volgende acties op touw gezet:

  • Na corona is opnieuw overal keuring met en zonder afspraak mogelijk
  • Voor keuring met afspraak werd het afsprakensysteem verder opengetrokken in de tijd en voor keuring zonder afspraak kwam er een druktebarometer voor heel Vlaanderen
  • De eerste digitale uitnodigingen voor de autokeuring zijn een feit
  • Er werd een pilootproject opgestart om meer meetwaarden op het keuringsbewijs te plaatsen, met name bij afkeur voor de lichten en de nieuwe fijnstofmeting

Een belangrijke bron van klachten is evenwel de technische reglementering. In dit licht zal de regelgeving verder klantgericht herbekeken worden, een ambitie die we delen met onze toezichthoudende overheid.

In 2022 ontving onze bevoegde overheid 1182 meldingen - waarvan 573 klachten - op ruwweg 3,4 miljoen keuringen. Dat betekent ook dat meer dan 99,95% van de keuringen zonder klachten verliep. We willen het in deze brief dan ook opnemen voor onze collega’s die elke dag het beste van zichzelf geven maar nu genadeloos in de media worden beschimpt. Daar tillen we erg zwaar aan.

Bij de keuringsondernemingen loopt momenteel een audit die de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft besteld. Het spreekt voor zich dat de sector hier in alle transparantie en constructief aan meewerkt en we kijken uit naar de resultaten van deze doorlichting.

Als sectorvereniging kunnen we echter niet vanop de zijlijn toekijken en wachten op deze audit om alvast enkele geheel onjuiste punten uit de reportages te weerleggen.

  1. De Vlaamse keuringsondernemingen zijn erkend voor de uitvoering van autokeuringen en moeten hiervoor aan strenge voorwaarden voldoen. Elke onderneming die aan deze voorwaarden voldoet kan zich kandidaat stellen bij de Vlaamse overheid om als keuringsonderneming erkend te worden. Zo heeft de Vlaamse overheid ervoor gezorgd dat de markt vrij is. Het is dan ook fout om onze keuringsondernemingen weg te zetten als een monopolie. Onderzoek toonde bovendien aan dat Vlaanderen één van de meest efficiënte en voor de klant goedkope keuringen in Europa heeft.
  2. Het is pertinent onwaar dat de keuringsondernemingen voor eenzelfde dienst bij zowel de Vlaamse, Federale als Nederlandse overheid middelen zouden ontvangen. Het is dan ook diep te betreuren dat VTM en Het Laatste Nieuws de indruk wekken dat de keuringsondernemingen hierdoor vele euro’s onterecht zouden hebben ontvangen.
  3. Het is evenzeer jammer dat VTM en Het Laatste Nieuws laten uitschijnen dat de keuringsondernemingen bewust vele euro’s te weinig zouden afgedragen hebben aan de Vlaamse overheid. Als uit onderzoek van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zou blijken dat er niet afgedragen werd conform hetgeen ons door de geldende reglementaire bepalingen werd opgelegd, dan gaan wij een constructief overleg met het departement vanzelfsprekend niet uit de weg.

Los van deze punten kijken we er als sector naar uit om verder samen te werken met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Kabinet van Minister Lydia Peeters om de gedeelde doelstelling voor een duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid verder waar te maken.

We laten de parlementaire commissie Mobiliteit en Openbare Werken nu haar werk doen. In die optiek zullen wij alvast een inhoudelijke adviesnota met concrete verbetervoorstellen overmaken aan onze opdrachthoudende overheid en bevoegde minister.